Därför behövs Kalmarsund Pride

DSC_0604

En Pridefestival – varför då?

Kalmarsund Pride ser många olika anledningar till att festivalen behövs. Fortfarande finns det ett strukturellt hat och avsky och negativa fördomar mot homosexuella, bisexuella och transpersoner i form av  homofobi, bifobi och transfobi. Människor som skiljer sig från normen för hur en människa ska vara behandlas sämre, osynliggörs eller diskrimineras och detta vill vi vara med och förändra.

Rent statistiskt identifierar sig omkring 10% av Sveriges befolkning som homo-/eller bisexuella och 4% som transpersoner (RFSL, 2015). Om vi slår ihop dessa siffror och antar att 14% av länets befolkning identifierar sig som hbt-personer, kommer vi fram till att ca 33 000 personer i vårt län identifierar sig med den här gruppen, 33 000 länsbor som på ett sätt osynliggörs för var finns t ex gayparen i ”köpa hus reklamen”, ”åk på kärlekssemester reklamen”, ”köp hans,  få hennes för halva priset” mm?

Hbt-personer utgör en stor del av kommunernas och länets invånare. Det sorgliga, om man fortsätter att titta på statistiken, är att ca 44% (14 500 personer) väljer att flytta från sin hemstad eller hemby och orsaken är bland annat att man upplever intolerans, okunnighet, våld och otrygghet (S. Norrheim, 2000).

Vilka människor, inspirationskällor, kompetens och samhällsutvecklande krafter, tappar vi i vårt län p g a fördomar och vårt sätt att exkludera människor som avviker från normen? Vilken utvecklingspotential och drivkraft går vi miste om p g a att vi inte tillåter människor att vara sig själva?

Flera rapporter (Ungdomsstyrelsen, 2010a, 2010b, 2011a och Folkhälsomyndigheten, 2014) påvisar att unga hbt-personer har en sämre hälsa än heterosexuella personer, relaterat till de negativa konsekvenserna som trakasserier och diskriminering av dessa personer för med sig. Unga hbt-personer har generellt sett lägre självkänsla, känner otrygghet och har dålig tillit till andra människor. De har också självmordstankar i större utsträckning än andra unga. 25 procent av homo- och bisexuella kvinnor i åldern 16–29 år uppger att de har försökt begå självmord, jämfört med 8 procent av heterosexuella kvinnor i samma ålder. Varannan transperson har övervägt att ta sitt liv. En dubbelt så stor andel unga homo- och bisexuella män och unga män som är osäkra på sin sexuella läggning har nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med unga heterosexuella män.

”Vi pratar kärlek – hur kan det vara så fel

att älska någon?”

Många hbtq-personer upplever diskriminering i samhället och att de blir kränkta av skola, vård, arbetsförmedling och socialtjänst. En större andel har lågt förtroende för samhällets institutioner vilket kan leda till att de undviker att ta kontakt med dem även om de behöver hjälp (MUCF).

Är detta någonting vi behöver bry oss om? Självklart! Ett öppet och välkomnande samhälle som inkluderar alla människor oavsett ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion och funktionalitet är en rättighet. Alla människor måste få leva och verka i ett samhälle där mångfalden och förståelsen för varandras olikheter och likheter får råda och där vi gemensamt driver samhällsutvecklingen framåt.

”Det är i den andan Kalmarsund Pride

vill verka och det är därför som

Kalmarsund Pride behövs.”

Alla människor är unika och fyller en viktigt funktion i samhället oavsett vem man är eller vem/vilka man vill leva tillsammans med. Tillsammans kan vi bygga upp en stad/ett samhälle som människor vill återvända till, för att dom känner sig trygga och välkomna för den människa hen är och vill vara. Vi måste bli mer uppmärksamma på vårt bärande av normer och hur det begränsar våra liv.

Andréa Berg
Ordförande 2015