Kallelse till Årsmöte

 

Kallelse till årsmöte för Kalmarsundpride

Den 1/3 2020 kl 13-16

Plats: Trädgårdsgatan 12, NBV vån 3, Kalmar

 

Föredragningslista

Fastställande av röstlängd

Val av mötesordförande

Val av sekreterare

Val av 2 justerare, tillika rösträknare

Fastställande av årsmötets behöriga utlysande

 

Redovisning av verksamhet och ekonomisk förvaltning

Revisorsberättelse

Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Förslag till verksamhetsplan för 2020

Beslut om medlemsavgift för 2020

  • Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, dvs 100 kr/år för medlem, 50 kr/år för student/ungdom/pensionär/förtidspensionär

 

Val:

Beslut om antal styrelseledamöter

Val av ordförande

Val av kassör

Val av styrelseledamöter

Val av revisor

Val av valberedning

 

Behandling av inkomna motioner

Beslut om tillsättning av referensgrupp

Beslut om anställning av projektledare

 

Mötet avslutas

 

Vi bjuder på fika och efter årsmötet kommer några av Kalmarsundprides närmaste samarbetspartners att presentera sig

 

Välkomna

 

Styrelsen Kalmarsundpride

Jessica Rydell, Tina Auorell, Eva Joelsson