Värdegrund

Kalmarsund Prides värdegrund

Nedan redovisad värdegrund gäller för den Ideella föreningen Kalmarsund Prides medlemmar, volontärer, sponsorer och samarbetspartners och skall genomsyra all verksamhet inom föreningen. Värdegrunden skall delges berörda i samband med medlemskap, aktiviteter och avtalsmässiga uppgörelser och skall följas.

 

1§ Kalmarsund Pride ställer sig bakom Europeiska konventionen om Skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

2§ Kalmarsund Pride arbetar för att stärka hbtq-personers rättigheter och tar aktivt avstånd från all form av diskriminering som exempelvis rasism, sexism, homofobi och transfobi.

3§ Kalmarsund Pride är partipolitiskt och religiöst obundet.

4§ Kalmarsund Pride har till syfte att arrangera festivaler som på olika sätt synliggör, stödjer och utvecklar förutsättningarna för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoners liv. Festivalerna skall vara familjevänliga, gratis och öppna för alla besökare.

5§ I aktiviteter anordnade av Kalmarsund Pride är alla lika välkomna oavsett etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning, hiv-status, socioekonomisk bakgrund eller asylstatus.

6§ I aktiviteter anordnade av Kalmarsund Pride skall alla visa respekt för varandra och förenas i arbetet för de mänskliga rättigheterna.

7§ Kalmarsund Pride värnar om ett samhälle utan våld och hot om våld.

8§ Kalmarsund Pride solidariserar sig med andra rörelser som riskerar diskriminering och förtryck och som verkar i samma anda som Kalmarsund Pride.

 

Kalmarsund Pride

  • Kalmarsund Pride är en ideell förening, icke vinstdrivande organisation där alla jobbar utan ersättning.
  • Vår vision är en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering.
  • Medlemskap i Kalmarsund Pride kan tecknas av privatpersoner som delar vår värdegrund.

 

Värdegrundens innebörd

  • För medlemmar och volontärer innebär värdegrunden att dessa inte i andra sammanhang eller i andra organisationer motarbetar Kalmarsund Prides arbete.
  • För sponsorer och paraddeltagare innebär värdegrunden en förpliktelse att på lämpligt sätt arbeta med dessa frågor inom den egna verksamheten.

 

Bilagor

KSP Värdegrund 2019-03-02 (PDF, 32 kB, nytt fönster)